Bamble og Langesund Sparebank

Om banken

 

Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank ble fusjonert til Skagerrak Sparebank 1. januar 2017.

Hvis du vil vite hvordan du logger inn i Skagerrak Sparebank er det bare å trykke på navnet her.

 Skagerrak Sparebank

 

Historie

 

I 1821 ble det bygd et kornmagasin ved kirkegårdsmuren i Bamble. Der gjorde bøndene ”innskudd” i form av godt renset korn om høsten. Og den som trengte såkorn om våren, fikk låne der til en rente av 1 skjeppe per tønne.Bygdemagasinet fikk ikke lang levetid. Egentlig er avviklingen av kornmagasinet begynnelsen til Bamble Sparebank som ble stiftet i 1849. De frigjorte midlene ved salg av kornbeholdning, bygning og inventar ble grunnfondet i den nye sparebanken.

Fra formannskapsmøte på Tangvald 14. november 1848 viser protokollen at- ”
-Formandskabet enedes om at foretage endeel Forberedelser til muligens ved Magasinets Pengebeholdning at grunlægge en Sparebank i Sognet, og vedtog formændene Blehr, Gunuldsen og S.Linna at danne en Comitte ved at sammentræde med Hr. Tonning eller en annen duelig Mand som dertil kunne formaaes, for at udkaste Plan og indkomme med Forslag i omhandlede Anledning”

Komitéen laget en plan som ble vedtatt i kommunestyret og senere anerkjent ved kongelig resolusjon. I september 1849 valgte kommunestyret den første direksjonen – konsul Albert Blehr, foged Axel Quinsgaard, ordfører Simon Linna og kirkesanger Amund Gunuldsen. Salget av kornmagasinmidlene ga 1.115 spesidaler, som ble grunnbeløpet i banken.

 

Det begynte beskjedent


Med Tonning som eneste funksjonær og to timers åpningstid hver lørdag ettermiddag. Første bankdag ble 5. januar 1850. I løpet av året økte pågangen av innskytere fra uke til uke, og ved utgangen av det første driftsåret var innskuddsmassen nådd 6.024 daler iberegnet grunnfondet.

 

Stø kurs gjennom skiftende tider


Bamble har vært en bygd i sterk utvikling under skiftende tider og kår. Fra trelasthandlernes glanstid på 1850 tallet til den petrokjemiske industrien som ble etablert midt på 70 tallet og helt frem til i dag har, Bamble og Langesund Sparebank spilt en viktig rolle i byggingen av det lokalsamfunnet vi har rundt oss. I lang tid har banken vært en av de viktigste institusjoner i bygda. Banken har maktet å gi lån og finansiering av mange og små prosjekter både for næringslivet, private og for kommune.

Gjennom snart 160 år har banken vært en lokalbank med stort hjerte for det markedet og de kundene banken betjener. Dette kommer deg til gode i form av rask og god service og gode betingelser. I tillegg blir bankens overskudd og fond værende i kommunen til glede for alle som er opptatt av levende nærmiljø. Hvert år deler banken ut betydelige beløp i gaver, sponsormidler og støtteannonser til lag og foreninger i Bamble.

Bamble og Langesund Sparebank vil fortsette å være en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Våre fortinn er at vi kjenner lokalmiljøet og de fleste av våre kunder. Dette gjør oss til en nær og god bank og et naturlig valg når det gjelder bank og forsikring.

Hjemmeside – blsparebank.no