Andebu Sparebank

Andebu Sparebank sin nettbank når du ved å logge deg inn på www.andebu-sparebank.no
Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Andebu Sparebank. Oppe i høyre hjørne vil du se hvor du trykker deg videre for å komme til innlogging.

andebu sparebank 1
Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos Andebu Sparebank.

Det første du må gjøre er å trykke på knappen “Logg inn”.
Da kommer du til innloggings-siden for Andebu Sparebank.

andebu sparebank 2
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn person nummeret ditt.

Etter at du har tastet inn bruker-ID (ditt personnummer), trykker du på knappen under hvor det står “Logg inn”.

andebu sparebank 3
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn engangskoden du får fra kodebrikken din.

På neste side skal du legge inn engangskoden fra kodebrikken din. (6 siffer)

andebu sparebank 4
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn ditt personlige passord.

Til slutt skriver du inn ditt personlige passord, og trykker på pilen til høyre.

Om banken

Andebu Sparebank er den lille banken med de smarte digitale løsningene og fylkets mest fornøyde bankkunder. Hos oss får du gode selvbetjeningsløsninger i hverdagen og personlig rådgivning og god service når du trenger det.

Historikk

Her følger en kortversjon av bankens historie. Vil du lese mer om banken og bygda fra 1863 til 2013 er du velkommen til å komme innom og få vår flotte historiebok. (Gjelder kunder av banken.)
Lokalbank fra 1863
Andebu Sparebank ble etablert 19. november 1863. Prest og ordfører Jens Hovland Otterbech tok initiativet til opprettelsen og regnes som grunnlegger av banken. Han døde imidlertid rett etter at bankplanen var godkjent i departementet sommeren 1863 og fikk således aldri oppleve åpningen av banken.
Bankens grunnfond var ved opprettelsen på 309 spesidaler og virksomheten ble ledet av en direksjon på fem medlemmer valgt av innskyterne. Lensmann H. W. Larsen ble bankens første formann og Niels Nilsen Myhre var kasserer. Fram til 1882 holdt banken til i Communalstua ved prestegården. I 1882 flyttet banken til Gulli, i boligen til kasserer Ole Sørensen. Samme år ble åpningstiden utvidet til en dag i uken.

Annekser i hvert sogn

I 1909 ble Hjalmar Trolldalen ansatt som kasserer og banken flyttet til Askjem (Borone). I tillegg til ukentlige åpningstider hadde man nå en bankdag pr måned i Høyjord og Kodal. I Kodal fikk man disponere et rom hos Edv. Trevland i Kodal og i Høyjord hos Samuel Ektvedt på Heimdal. I 1910 var bankens formue på 42 700 kroner og forvaltningskapitalen på 388 000 kroner I 1911 fikk banken lokaler i hjemmet til Hjalmar Trolldalen på Granheim. Hjalmar Trolldalen sluttet som kasserer fra 1918, men ble valgt inn i direksjonen og fikk tittelen administrerende direktør. Fra 1918 tiltrådte Ole Bergan i stillingen som kasserer. Lokalene på Granheim beholdt man, men det ble etter hvert klart at det trengtes mer plass. I desember 1923 inngikk man derfor et samarbeid med Andebu Kommune om å bygge det nye herredshuset. Her fikk banken nye tidsmessige lokaler fra 1927.

Ved Hjalmar Trolldalens tidlige død i 1926 valgte styret å ikke videreføre stillingen som administrerende direktør, men gå tilbake til den gamle ordningen med et styremedlem tilstede ved hver åpningsdag. Styret besluttet også å ansette Erling Gulli som assistent.
Andebu Sparebank hadde god vekst fra 1910 og kom gjennom 30-årene uten store tap. Under andre verdenskrig var virksomheten svært begrenset, men banken hadde stor fremgang etter krigen. Dette medførte også behov for mer ressurser og Ole Bergan ble ansatt i en nyopprettet stilling som administrerende direktør i 1950. I femårsperioden fra krigen sluttet til 1950 var forvaltningskapitalen økt fra 5,2 millioner til 6,7 millioner. Åpningstidene i 1950 var fremdeles to ganger i uken på hovedkontoret samt to dager i måneden i Kodal og Høyjord.

Fra herredshuset til eget bygg

På slutten av 50-tallet viste det seg at herredshuset ikke lenger kunne romme både bank og kommune. Dermed startet man planleggingen av et nytt bygg i bankbakken 2. Dette bygget sto ferdig til innflytting i 1960, en ny assistent ble ansatt og først da startet man med daglige åpningstider. I de første årene brukte man bare deler av bygningen til bankdrift. Postkontoret holdt til i vestre fløy fram til 1970 og bygget rommet hele tre leiligheter.

Ordningen med «annekser» i Høyjord og Kodal varte helt fram til 1973, da de ble erstattet med bankbuss. Bankbussen hadde stopp på både Heimdal, Kolstad, Bøen, Torp skole, Vidaråsen, Bråvoll, Prestbøen, Hvitstein, Trevland og Sagmyra. Her kunne kundene gjøre de vanligste banktjenestene med innskudd, uttak og betaling av regninger.
Bankbuss-ruta ble redusert da banken etablerte en egen filial i Kodal i 1983. Kodalfilialen ble utvidet i 1997 og var i drift fram til mars 2016. Bankbussen var i drift helt fram til 1999 da den ble nedlagt av sikkerhetshensyn. Samme år fikk imidlertid kundene tilgang på nettbank.

Ved bankens 100-årsjubileum i 1963 var formuen på 725 000 kroner. Veksten de neste 25 år var – i likhet med velstandsutviklingen – formidabel. Årstallene for utlån var henholdsvis 8,2 millioner kroner i 1963 og 167,2 millioner i 1987. På samme tid var antall ansatte økt fra 4 til 18 og forvaltningskapitalen vokst fra 12,4 til 245 millioner kroner. Ole Bergan gikk av som banksjef i 1964 og overlot roret til mangeårig kasserer Erling Gulli. Da han gikk av fire år senere ble Kåre Wold ansatt. I 1980 ble Arne Gjone ansatt som banksjef og da han gikk i 2002 begynte dagens banksjef Børre Grovan.

Nei til sammenslåing

På slutten av 70-tallet ønsket mange banker å slå seg sammen til større enheter. I Vestfold resulterte dette i Sparebanken Vestfold som slukte de aller fleste banker i fylket. Også i Andebu ønsket ansatte og styre å være en del av fusjonen. Vedtaket ble imidlertid stanset i forstanderskapet i 1980, ikke minst takket være forstanderskapets formann Thor Wrangsund.Beslutningen har vist seg å være et lykkelig valg for banken og lokalsamfunnet. Det har vist seg at man kan drive godt som en liten bank, så sant man har samarbeidspartnere på viktige områder. For Andebu Sparebank har det vært viktig å delta i allianser, ikke minst Eika Gruppen som ble etablert i 2000.

I 2005 etablerte Andebu Sparebank et eget rådgivningskontor i Sandefjord. Kontoret ble etablert i Dronningensgate sammen med Aktiv Eiendomsmegling, senere flyttet vi til Kirkegata 4, men fra august 2016 har vi holdt til i egne lokaler i Dronningens gate 17. I dag er Sandefjord det største markedet utenfor Andebu. Sandefjord-avdelingen består av seks ansatte. Andebu Sparebank Eiendomsmegling som ble etablert i 2011, har egne lokaler i banken og teller idag fem ansatte..

I 2013 markerte banken sitt 150-års jubileum med historiebok, jubileumsgaver og en rekke arrangementer i bygda. I 2014 startet man renovering og utvidelse av dagens lokaler i Andebu. Dette sto ferdig til innflytting ved årsskiftet 2014/2015.

I 2016 har organisasjonen vokst til 28 ansatte som håndterer ca 10 000 kunder og en forvaltningskapital på ca 3,6 mrd kroner. Bankens formue har økt fra 309 spesidaler til 276 millioner kroner. Banken bidrar til lokalsamfunnet med nære banktjenester, arbeidsplasser og ikke minst betydelige gaver til lag og foreninger