KLP Banken ❤️ Logg inn

For å logge inn på KLP Banken nettbank, er dette webadressen https://www.klp.no/bank-og-lan/

Påloggingsboksen til KLP Banken sin nettbank finnes på forsiden øverst til høyre.

Klikk på Logg inn og velg deretter Hvor ønsker du å logge inn?

For privatpersoner
På Min Side kan privatpersoner få en totaloversikt og se alt om sitt kundeforhold i KLP. Min Siden gir deg tilgang til nettbanken, pensjon, forsikring og fond.

Logg inn på Min Side.

For bedrifter og arbeidsgivere
På Kundeside får arbeidsgivere og bedriftsbrukere en totaloversikt og kan utføre administrative oppgaver. For sparekonto for bedrifter og fond, kan du logge inn direkte.

Logg inn på Kundeside

Logg inn Nettbank Bedrift

Logg inn VPS-investortjenester

Logg inn KLP Banken

Mer om Klp Bank

BIC-kodene oppført nedenfor eies av KLP BANKEN, enten som banker eller/og gjennom noen av deres filialer på tvers av land og byer rundt om i verden. I første omgang tok KLP i bruk E-Boks innenfor sitt virksomhetsområde for Tjenestepensjon, med planer om også å benytte E-Boks innenfor KLPs bank- og forsikringsvirksomhet. Alle medlemmer av KLP som velger e-Boks som en løsning for å beskytte digital kommunikasjon fra offentlige virksomheter har nå tilgang til sine dokumenter fra offentlige virksomheter samt dokumenter fra KLP, alt på ett sted.

Kommunal Landspensjonkasse (KLP) yter pensjons-, finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter tilknyttet offentlig sektor og deres ansatte. Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, eller KLP, er et gjensidig forsikringsselskap i Oslo som forvalter pensjoner for kommunalt ansatte over hele Norge.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) var sist eksponert mot internasjonale markeder i mai 2006, da de utstedte 300 millioner euro permanente obligasjoner. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) solgte 2. juni en uoppsigelig 30-årig avtale på 30 millioner euro, som ifølge en representant for utstederen var den første obligasjonen utstedt av den på ni år, og som også er den største av et Norsk livsforsikringsselskap i de internasjonale markedene.

KLP og Vestbredden

Kommunal Landspensjonskasse sa i sitt vedtak mandag at ledere vurderte om de 16 selskapene knyttet til og opererer på Vestbredden kan utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene. Alle de 16 selskapene dukket opp på en liste publisert i fjor av FN, som listet opp 112 selskaper som FN sa var medskyldige i brudd på palestinernes menneskerettigheter gjennom sine operasjoner på Vestbredden. En FN-rapport fra 2020 sa at de hadde funnet 112 selskaper med virksomhet knyttet til den okkuperte Vestbredden. 5. juli 2021 sa KLP at de solgte seg fra 16 bedriftsenheter på grunn av deres koblinger til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, etter navnene på dem i FN-rapporten som listet opp 112 selskaper som de sa bidro til å videreføre bosettingsaktiviteter. anses som ulovlig i henhold til folkeretten.

Said følger mai-beslutningen til det norske statlige formuesfondet om å ekskludere to selskaper knyttet til bygg- og eiendomsbransjen på palestinske territorier. KLP, Norges største pensjonsfond, selger 16 selskaper som dekker telekommunikasjon, bank, energi og bygg, på grunn av tilstedeværelsen av bånd mellom de 16 selskapene som dekker telekom til israelske bosetninger på Vestbredden. Norges største pensjonsfond, KLP, sa at de har solgt eierandeler i selskaper som opererer innen teknologi, bygg og bank, og vil ikke investere mer i de 16 selskapene. Tidligere i år solgte Norges største pensjonsfond sine eierandeler fra 16 selskaper som opererer i israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

Salget fulgte etter en FN-rapport publisert i februar 2020 som listet opp 112 selskaper som hadde aktiviteter knyttet til israelske bosetninger, ansett som ulovlige i henhold til internasjonal lov. Salget kommer uker etter at det norske statlige formuesfondet, forvaltet av Norges Bank, solgte seg ut av selskaper som er involvert i bygging og eiendomsutvikling på palestinske territorier. I mai i fjor ekskluderte også Norges andre fond, Sovereign Wealth Fund – det største fondet i verden – en rekke selskaper involvert i konstruksjon og eiendom på grunn av deres forbindelser med israelske bosetninger.

Mer om Klp

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, eller KLP, er et gjensidig forsikringsselskap i Oslo, som administrerer pensjon for kommunalt ansatte i Norge. Med base i Oslo er forvaltningskapitalen til Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap NOK 692 milliarder kroner (omtrent 80 milliarder dollar) med 414 kommunale og fylkeskommunale myndigheter, 25 helseforetak og 2500 offentlige selskaper som kunder. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter knyttet til offentlig sektor og deres ansatte.

Den forvalter pensjonsmidler for mer enn 550 000 nordmenn, med over 70 milliarder i formue under administrasjon. Norges institusjonelle investeringslandskap er dominert av det statlige pensjonsfondet på over 1 billion euro, Fondet, som forvalter landets overskudd fra aktiviteter knyttet til produksjon av petroleum. KLP deler også sin ESG-analyse med Government Pension Fund Global (GPFG), det norske statsformuesfondet på 1,36 milliarder dollar, som har et gjennomsnitt på 1,4 % av alle børsnoterte selskaper over hele verden.

Når det gjelder å lage en kapitalallokeringsstrategi, tar Norges nest største pensjonsfond utgangspunkt i størrelsen på eksponeringen og risikoviljen, som bestemmes av størrelsen på en bedrifts finansiell buffer. Som Norges pensjonssamfunn garanterer Norges nest største pensjonsfond våre kunder avkastning, og med renter nær null og lav avkastning i hver aktivaklasse vil det være utfordrende å nå våre mål. Mens den kollektive porteføljeavkastningen er på -0,75 %, bekreftet det norske pensjonsselskapet KLP at 7,9 milliarder kroner vil bli tatt ut av et bufferfond for å møte avkastningen som selskapet garanterer sine kunder. Fradragsretten betyr at Norges største pensjonsfond har solgt aksjer for litt mer enn én milliard norske kroner (117,50 millioner dollar, 101,8 millioner euro) og gjeldspapirer, i form av obligasjoner, til en verdi av rundt 200 millioner kroner, ifølge firmaet.

Med eiendeler på rundt 95 milliarder dollar har det største norske pensjonsfondet, KLP, solgt seg ut av 16 selskaper på grunn av deres tilknytning til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Norges største pensjonsfond sa at Rolls Royce Holdings PLC, basert i Storbritannia, produserer komponenter til en rekke fartøyer som er i stand til å skyte atomvåpen, at Raytheon Technologies Corp, basert i Massachusetts, designer raketter som kan bære atomstridshoder, og at Frances Thales designer og produserer komponenter for atomkompatible missiler. Norges største pensjonsfond sa at de tok sin avgjørelse etter å ha gjennomgått selskaper som kan bryte retningslinjene for våpen. Norges største pensjonsfond, KLP, kom til denne avgjørelsen fra å foreta menneskerettighetsdue diligence i investeringene det gjør, med tanke på menneskerettighetsrisiko i 16 selskaper.

I mai i fjor ekskluderte også et annet norsk fond, det suverene formuesfondet oljefondet – det største fondet i verden – en rekke selskaper involvert i konstruksjon og eiendom på grunn av deres tilknytning til israelske bosetninger. I 2017 solgte KLP seg fra selskaper som var inngått kontrakt for å bygge Dakota Access-rørledningen, etter at Sametinget uttrykte solidaritet med Standing Rock Sioux-stammene i USA. I 2008 solgte KLP seg fra G4S etter at det ble inngitt en klage mot selskapet til OECD av Union Network International for påståtte systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter i tolv land.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble sist plassert på det internasjonale markedet i mai 2006, da de utstedte 300 millioner euro permanente obligasjoner. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) solgte 2. juni en uoppsigelig 30-årig avtale på 30 millioner euro, som ifølge en representant for utstederen var den første obligasjonen utstedt av den på ni år, og som også er den største av en nordmann. livsforsikringsselskap i de internasjonale markedene.

For å få fart på pensjonsprosessene, gjøre dem mer praktiske og forbli konkurransedyktige med fremveksten av digitalt orienterte nye tilbydere, har Kommunal Landspensjonskasses (KLP) Divisjon Liv og pensjon satt i gang et omfattende endringsprogram. For å lykkes med denne nye strategien, trengte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) en moderne pensjonsplattform som støttet kunde- og medlemstjenester av høy kvalitet, og samtidig opprettholde lavere kostnader. Hos KLP krevde behandling av pensjonssøknader kompliserte manuelle oppgaver, noe som gjorde saksbehandlingen tidkrevende. KLP ble etablert i 1949, av myndighetene, for og for å betjene markedets etterspørsel etter tjenestepensjonsordninger.

I første omgang tok KLP i bruk E-Boks i sine forretningsområder for tjenestepensjon, med planer om også å benytte E-Boks i KLPs bank- og forsikringsvirksomhet. Alle medlemmer av KLP som velger e-Boks som en løsning for å beskytte digital kommunikasjon fra offentlige virksomheter har nå tilgang til sine dokumenter fra offentlige virksomheter samt dokumenter fra KLP, alt på ett sted.

KLP har funnet virksomheter kan være motvillige til å fylle ut CDP-spørreskjemaene fordi de ofte kan være ganske tidkrevende. For å bidra til å overvinne dette har KLP holdt workshops sammen med investeringsselskaper for å veilede dem gjennom prosessen og for å hjelpe til med å forstå verdien av å fylle ut spørreskjemaer.

På forespørsel fra Eids har KLP vurdert om fjerning av KLPs investeringer i olje-, gass- og kullselskaper kan bidra til bedre miljø, uten å påvirke avkastningen på investeringene i fremtiden. Selv om ingenting vil komme fra en fjerning, sa KLP at det er sannsynlig at enhver tilbaketrekning fra investeringer med olje- og gasselskaper vil være bra for miljøet.

Norges største pensjonsfond sa at Storbritannias Rolls Royce Holdings PLC produserer komponenter til en rekke fartøyer som er i stand til å skyte atomvåpen, det Massachusetts-baserte Raytheon Technologies Corp. designer raketter som kan bære atomstridshoder, og det franske firmaet Thales designer og produserer komponenter for atomkompatible missiler. Selskapene, som dekker telekommunikasjon, bank, energi og bygg, har alle bidratt til å legge til rette for israelske myndigheters virksomhet, og står dermed i fare for å være medskyldige i brudd på folkeretten, samt mot de etiske retningslinjene til Norges største pensjonsfond KLP. KLP deler også sin ESG-analyse med Statens Pensjonsfond Utland (GPFG), et norsk statsformuefond på 1,36 billioner dollar som i gjennomsnitt har 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper over hele verden.

På spørsmål fra IPE om den norske kommunale pensjonsgiganten KLP har noen spesiell appetitt på å investere i transittkoblet fartøyfinansiering selv, sa Lars Erik Mangset at institusjonen ikke har noe særlig mandat til det, men vi har til hensikt å samarbeide med kl. minst én bank for å utforske saminvestering i denne typen transaksjoner. Den norske pensjonsleverandøren KLPs forvaltningskapital økte med 12,2 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2021 til totalt 706,7 milliarder kroner per 31. desember 2021. I løpet av 4. kvartal 2021 oppnådde den norske pensjonsleverandøren KLP en kostnadsjustert verdijustert avkastning for pensjonsmidler. på 2,6 %.

28. februar 2022 sa KLP at de trekker tilbake sine eierandeler i Russland som en reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina. Lederne i Kommunal Landspensjonskasse henvendte seg til alle de 16 selskapene for å engasjere seg, men han svarte ikke (oppfølging) fordi de fleste ikke svarte. Å formidle hva KLP allerede gjør er viktig for KLP, som har arrangert en øko-uke, en uke før utfordringen starter, for klimasaken.

De siste årene har pensjons- og aktivafond over hele verden solgt aksjer, obligasjoner eller investeringsfond fra selskaper som de har funnet ut som uetiske eller etisk tvilsomme. Aziz sa at banker er inkludert på listen fordi de finansierer bygging av boliger og legger til rette for utvikling, utvidelse eller vedlikehold av bosetningene, mens byggefirmaer er inkludert for å levere materialer og infrastruktur.